Available courses

There are five modules in the course. Four of them are designed as a preparation for going through Module 5 that consists of Online Course Improvement Activity (OCIA), a project that can be performed individually or in a team in collaboration with the members of U-train project.

Besides the learning experience, teachers who finish the course are awarded certificates.

Those creating the best three OCIAs participate at the final 3-days workshop to be held in Stockholm in Spring 2024 at the expense of the U-train project.

Course developer: Tetiana Marusiak
Supervisor: Henrik Hansson


Course developer: Olena Shtepa
Supervisor: Henrik Hansson

Course developers: Tetiana Mamatova, Iryna Chikarenko, Tetiana Kravtsova
Supervisor: Henrik Hansson

Course developer: Andrii Matskevych
Supervisor: Henrik Hansson

Course developers: Anastasiya Odintsova, Yaroslav Khomei:
Supervisor: Henrik Hansson

Course developers: Vitalii Bashtannyk, Oleg Kravtsov
Supervisor: Ulf Olsson

Course developer: Olena Herasymenko
Supervisor: Ulf Olsson

Курс «Трудове право України» є  нормативною дисципліною зі спеціальності 081 «Право» для освітньої програми бакалавра, яка розроблена для студентів 2-го року навчання.

Курс розрахований на 16 тижнів навчання у III та ІV семестрах в обсязі 8 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідну комбінацію знань, вмінь та практичних навичок про правові засади використання найманої праці на підставі трудових договорів в умовах розвитку інформаційних технологій та глобалізації ринку праці. 

Метою вивчення дисципліни «Трудове право України» є набуття здобувачем знань про особливості правового регулювання трудових відносин найманої праці та відносин тісно пов’язаних з ними, оволодіння практичними навичками здійснення захисту прав та інтересів працівників та роботодавців на різних стадіях існування трудових правовідносин.

З цією метою здобувач вищої освіти у процесі навчання повинен поглиблено вивчити трудове законодавство України, акти вищих судових інстанцій, проаналізувати навчальну та монографічну літературу, опанувати фундаментальні поняття навчальної дисципліни, поглибити, конкретизувати та систематизувати знання, засвоєні під час лекційних та семінарських занять та у процесі самостійної підготовки


Course developer: Anna Savchuk
Supervisor: Ulf Olsson

Course Description:

The "Classroom Management and Digital Education" is a 16-week course designed for fourth-year students pursuing English Philology. The approximate amount of students may vary (24-40). It offers a comprehensive exploration of classroom management principles and their integration with digital tools and platforms for language instruction. Throughout this course, students will develop a rich set of competencies aligned with the demands of modern education.

Key objectives include understanding the core principles of effective classroom management, delving into psychological theories behind student behavior, and crafting tailored classroom management plans. Through simulated classroom scenarios and the evaluation of diverse models, students will gain practical insights into classroom management strategies.

Furthermore, this course equips students with digital literacy skills, enabling them to proficiently use technology for language teaching and communication. They will learn to create and curate digital content while fostering a collaborative and inclusive online environment.

To address real-world challenges, the course emphasizes ethical considerations, problem-solving, and conflict resolution in classroom management. Students will engage in reflective practice and develop professional development plans to continuously enhance their teaching strategies.

By the end of this course, students will be prepared to create inclusive, technology-integrated, and culturally sensitive learning environments, becoming competent educators ready to navigate the digital landscape of language education.Course developer: Viktoriya Brydun
Supervisor: Thashmee Karunaratne

Course developer: Valentyna Molokanova
Supervisor: Thashmee Karunaratne

Course developer: Lesia Dobuliak
Supervisor: Thashmee Karunaratne

Сучасний світ наповнений великими масивами інформації, яка стосується багатьох аспектів нашого життя, і, перейшовши в цифрову форму, стає терабайтами даних. Хто вміє аналізувати ці дані –  митець, який може з довільного неструктурованого набору цифр отримати інформацію, яка має сенс і дає можливість приймати обґрунтовані рішення. Сучасні методи аналізу даних – чудові, цікаві, багатогранні, більшість з них можна удосконалювати до нескінченності і отримувати результати, що вразять своєю ефективністю та елегантністю. Все це – магія, яка з хаосу робить порядок. Запрошуємо і Вас долучитися до цього цікавого світу!


Course developers: Ulyana Pelekh, Zoryana Tenyukh, Nadiia Khocha

Supervisor: Iskra Popova

Навчальна дисципліна «Технологія оподаткування суб’єктів бізнесу» є нормативною дисципліною циклу професійної й практичної підготовки та невід’ємною складовою для здобуття компетентностей зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», яка викладається в  3-му семестрі.

 Мета: ґрунтовне засвоєння студентами теоретичних та практичних аспектів оподаткування суб’єктів господарювання в Україні, застосування набутих знань у процесі прийняття рішень щодо оптимізації податкових платежів.

 Загальний обсяг годин:  120 годин (4 кредити ECTS), з них: аудиторні – 64 год (лекції – 32, практичні – 32), самостійна робота – 56 год.

 Форма підсумкового контролю: іспит

 Мова викладання: українська


Course developers: Sophia Lobozynska, Ulyana Vladychyn, Iryna Skomorovych
Supervisor: Iskra Popova