Available courses

Within the project Training to Teach Online in Wartime and After (U-train), a collaboration among universities in Sweden Ukraine and Azerbaijan, teachers from Ukraine are offered a capacity building program through an online course offered in the Autumn 2023. It is estimated the course to require 180 hours of work that is worth 6 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). These are academic hours equal to 40 minutes.

There are five modules in the course. Four of them are designed as a preparation for going through Module 5 that consists of Online Course Improvement Activity (OCIA), a project that can be performed individually or in a team in collaboration with the members of U-train project.

Besides the learning experience, teachers who finish the course are awarded certificates.

Those creating the best three OCIAs participate at the final 3-days workshop to be held in Stockholm in Spring 2024 at the expense of the U-train project.

Course developer: Tetiana Marusiak
Supervisor: Henrik Hansson


Course developer: Olena Shtepa
Supervisor: Henrik Hansson

Features of the state of personal motivation is one of the topics of the training course “Motivation of Behaviour and Learning.” This course is an elective and is typically taken by psychology students majoring in Educational Psychology.

The state of motivationness has not yet been empirically studied, so this course introduces the concept of “learning by inquiry,” where students simultaneously explore the phenomenon of motivation and acquire self-motivation skills.

Learning through inquiry is implemented in this topic through data analysis, reflective tasks, self-reflection, scientific discussions, group work and research tasks. The curriculum for this subject includes 4 lessons, one of which consists of independently completing an interpersonal task to analyse the student’s consciousness.

A positive result of students mastering the topic should be their knowledge of the indicators of the state of motivation and the demonstrated ability to bring themselves into a state of demotivation in order to complete a specific educational task.

Course developers: Tetiana Mamatova, Iryna Chikarenko, Tetiana Kravtsova, Oleg Kravtsov
Supervisor: Henrik Hansson

Course developer: Andrii Matskevych
Supervisor: Henrik Hansson

Course developers: Anastasiya Odintsova, Yaroslav Khomei:
Supervisor: Henrik Hansson

Course developers: Vitalii Bashtannyk, Oleg Kravtsov
Supervisor: Ulf Olsson

Course developer: Olena Herasymenko
Supervisor: Ulf Olsson

Course developer: Olena Rym, Iryna Lasko
Supervisor: Ulf Olsson

Курс «Трудове право України» є  нормативною дисципліною зі спеціальності 081 «Право» для освітньої програми бакалавра, яка розроблена для студентів 2-го року навчання.

Курс розрахований на 16 тижнів навчання у III та ІV семестрах в обсязі 8 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідну комбінацію знань, вмінь та практичних навичок про правові засади використання найманої праці на підставі трудових договорів в умовах розвитку інформаційних технологій та глобалізації ринку праці. 

Метою вивчення дисципліни «Трудове право України» є набуття здобувачем знань про особливості правового регулювання трудових відносин найманої праці та відносин тісно пов’язаних з ними, оволодіння практичними навичками здійснення захисту прав та інтересів працівників та роботодавців на різних стадіях існування трудових правовідносин.

З цією метою здобувач вищої освіти у процесі навчання повинен поглиблено вивчити трудове законодавство України, акти вищих судових інстанцій, проаналізувати навчальну та монографічну літературу, опанувати фундаментальні поняття навчальної дисципліни, поглибити, конкретизувати та систематизувати знання, засвоєні під час лекційних та семінарських занять та у процесі самостійної підготовки.

Course developer: Anna Savchuk
Supervisor: Ulf Olsson

Course Description:

The "Classroom Management and Digital Education" is a 16-week course designed for fourth-year students pursuing English Philology. The approximate amount of students may vary (24-40). It offers a comprehensive exploration of classroom management principles and their integration with digital tools and platforms for language instruction. Throughout this course, students will develop a rich set of competencies aligned with the demands of modern education.

Key objectives include understanding the core principles of effective classroom management, delving into psychological theories behind student behavior, and crafting tailored classroom management plans. Through simulated classroom scenarios and the evaluation of diverse models, students will gain practical insights into classroom management strategies.

Furthermore, this course equips students with digital literacy skills, enabling them to proficiently use technology for language teaching and communication. They will learn to create and curate digital content while fostering a collaborative and inclusive online environment.

To address real-world challenges, the course emphasizes ethical considerations, problem-solving, and conflict resolution in classroom management. Students will engage in reflective practice and develop professional development plans to continuously enhance their teaching strategies.

By the end of this course, students will be prepared to create inclusive, technology-integrated, and culturally sensitive learning environments, becoming competent educators ready to navigate the digital landscape of language education.

Course developer: Viktoriia Brydun
Supervisor: Thashmee Karunaratne

Завдяки математиці ми мислимо чіткими категоріями, оперуємо фактами, а не домислами, живемо у світі, який підпорядковується логіці, а не магії. Хоча хто нам забороняє творити магію, використовуючи математику? Хочете дізнатись як у довколишньому світі бачити математику та моделювати побачене? Тоді вам прямісінько сюди. 

Thanks to mathematics, we think in clear categories, operate with facts, not conjectures, and live in a world that obeys logic, not magic. However, who forbids us to create magic using mathematics? Want to learn how to see mathematics in the surrounding world and model what you see? Come straight here.

Course developer: Valentyna Molokanova
Supervisor: Thashmee Karunaratne

This library is a teaching aid for English for Professional Purposes, which is taught to English-speaking students. The library explores the intersection of management principles with information technology, emphasizing how technological advances shape modern business practices. Our library provides students with resources on popular management topics so that students can analyze the IT tools, frameworks and strategies needed to manage effectively in the digital age. Each topic can be supplemented with sources that students themselves suggest for discussion.

Course developer: Lesia Dobuliak
Supervisor: Thashmee Karunaratne

В сучасному світі нас оточують терабайти інформації, яка стосується багатьох аспектів нашого життя. Перейшовши в цифрову форму, ці терабайти стають даними. Хто вміє аналізувати ці дані – є митець, який може з довільного неструктурованого набору цифр отримати інформацію, яка має сенс і дає можливість приймати обґрунтовані рішення. Сучасні методи аналізу даних – чудові, цікаві, багатогранні, більшість з них можна удосконалювати до нескінченності і отримувати результати, що вразять своєю ефективністю та елегантністю. Все це – магія, яка з хаосу робить порядок. Запрошуємо і Вас долучитися до цього цікавого світу!

The modern world is filled with large masses of information that relate to many aspects of our lives, and when converted to digital form, it becomes terabytes of data. Who knows how to analyze this data is an artist who can get information from an arbitrary unstructured set of numbers that makes sense and makes it possible to make informed decisions. Modern methods of data analysis are wonderful, interesting, multifaceted, most of them can be improved to infinity and get results that will amaze with their efficiency and elegance. All this is magic that makes order out of chaos. We invite you to join this interesting world!

Course developers: Ulyana Pelekh, Zoryana Tenyukh, Nadiia Khocha
Supervisor: Iskra Popova

Навчальна дисципліна «Технологія оподаткування суб’єктів бізнесу» є нормативною дисципліною циклу професійної й практичної підготовки та невід’ємною складовою для здобуття компетентностей зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», яка викладається в  4-му семестрі.

Мета: ґрунтовне засвоєння студентами теоретичних та практичних аспектів оподаткування суб’єктів господарювання в Україні, застосування набутих знань у процесі прийняття рішень щодо оптимізації податкових платежів.

Загальний обсяг годин: 120 годин (4 кредити ECTS), з них: аудиторні – 64 год (лекції – 32, практичні – 32), самостійна робота – 56 год.

Форма підсумкового контролю: іспит
Мова викладання: українська

Course developer: Oksana Hnativ
Supervisor: Iskra Popova

Анотація курсу: 

Навчальний курс «Правове регулювання здійснення публічних закупівель» є вибірковою дисципліною з спеціальності 081 «право» для освітньої програми освітнього ступеня «бакалавр» для здобувачів вищої освіти юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, яка викладається в VІІІ семестрі в обсязі 3,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Правове регулювання здійснення публічних закупівель» є опанування теоретичних та практичних проблем здійснення публічних закупівель як способу укладення договору, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.

Загальна кількість годин - 105, з них: 13 годин - лекційні заняття; 26 годин - практичні заняття. 66 годин - самостійна робота.

Підсумкова форма контролю: залік.

Мова викладання: українська.

Course developers: Sophia Lobozynska, Ulyana Vladychyn, Iryna Skomorovych
Supervisor: Iskra Popova

The educational course "FinTech in Digital Economy" is designed for the master's degree students specializing in 072 "Finance, Banking, Insurance, and Stock Market." It is a compulsory discipline in the cycle of professional and practical training, offered in the second semester.

The main aim of "FinTech in Digital Economy" is to provide a fundamental understanding of financial technology's key concepts, applications, and transformative impact on traditional services. It equips participants with insights into Fintech dynamics, technology, and its role in shaping the modern financial landscape.

Total hours: 90 hours (3 ECTS credits). Blended learning will be conducted. Lectures will be offered on-line on the Microsoft Teams platform (16 hours), practical sessions in class (16 hours), self-study (58 hours).

Assessment method: credit

Language of instruction: English


Site announcements